Projekt Funduszu Inicjatyw Obywatelskich "Dziadki Babcie przyszywane - wnuki sercem malowane"

Nazwa zadania

"DZIADKI BABCIE PRZYSZYWANE - WNUKI SERCEM MALOWANE" projekt Nr. 882

Założenia projektowe

Projekt ukierunkowany jest na zmotywowanie i zachęcanie seniorów do twórczego, aktywnego wykorzystania czasu "trzeciego wieku" na rzecz rozwoju osobistego i społeczności lokalnej, zwłaszcza solidarności międzypokoleniowej. Warsztaty wolontariackie przygotują ich do pełnienia roli "zastępczej babci i dziadka" dla dzieci i młodzieży młodszej, pozbawionej naturalnej opieki rodziny, z uwagi na jej dysfunkcję i patologie (podopieczni Fundacji - partnera w zadaniu). Budowanie pomostu porozumienia i wzajemnej akceptacji odbywać się będzie poprzez edukację plastyczną, budzenie zainteresowań twórczych, wspólne uczestnictwo w kulturze, aktywnym wypoczynku, wycieczkach i wyjazdach plenerowych. Ważnym elementem integracji międzypokoleniowej będą spotkania integracyjno-okolicznościowe związane z kulturą, tradycją, życiem rodzinnym i pełnieniem określonych ról społecznych. Przedsięwzięcie "Dziadki, babcie przyszywane - wnuki sercem malowane" jest rozszerzeniem i kontynuacją dobrych praktyk wypracowanych przez Stowarzyszenie w ramach ubiegłorocznej edycji FIO i w tym kontekście wpisuje się w główne cele Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, a poprzez bezpośrednie działanie w obszarze zabezpieczenia społecznego i rozwiązywania problemów integracji międzypokoleniowej.

Zakładane rezultaty realizacji zadania

Rezultaty realizacji zadania można opisać na co najmniej 2 poziomach tj. zmian, które zajdą w samych uczestnikach jak też zmian związanych z ich otoczeniem. Jeśli chodzi o zmiany pośród uczestników nastąpi:

  • wdrożenie do pełnienia ról społecznych i prawidłowych relacji "rodzinnych" i pokoleniowych;
  • wyjście z alienacji, otwarcie się osób starszych na młodych;
  • rozwój zainteresowań i uzdolnień, nabycie umiejętności efektywnego gospodarowania czasem wolnym;
  • zmiana stylu bycia i wzajemnego sposobu postrzegania się przez obie grupy;
  • podniesienie poziomu samooceny, wiary we własne siły oraz kultury osobistej;
  • obudzenie potrzeb wyższych oraz przeżycie satysfakcji ze wspólnych poszukiwań i działań artystycznych, zaspokojenie potrzeby akceptacji i przynależności;
  • nabycie nowych doświadczeń społecznych zarówno przez młodych jak i osoby starsze co może przełożyć się na podniesienie jakości życia obu grup;

W zakresie zmian, które mają szansę zajść w otoczeniu obu grup docelowych można wyróżnić następujące kwestie:

  • przekazywanie dobrych wzorów aktywności w środowisku lokalnym;
  • możliwość wyjścia z apatii i alienacji przez uczestników zadania, utworzenie pozytywnych prospołecznych postaw;
  • poszerzenie się idei solidarności międzypokoleniowej w środowisku lokalnym projektu;

Rezultaty projektu będą mieć charakter trwały, gdyż zmiany, które zajdą pośród jego uczestników oraz wpływ jego realizacji na otoczenie w jakim żyją, pozytywnie przyczyni się do wykreowania postaw wykorzystujących potencjały leżące wśród tych osób oraz w przyszłości może służyć budowie kolejnych projektów nakierowanych na rozwój integracji międzypokoleniowej, budowanie solidarności społecznej.

© 2019 Nadbałtyckie Stowarzyszenie Plastyków im. M. Mokwy w Gdańsku
Stronę wykonano z dotacji rządowego programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich